5 bước để giao việc và phân quyền

Để bắt đầu giao việc và phân quyền, anh chị cần phải trả lời câu hỏi tại sao? Tại sao anh chị cần phải giao việc và phân quyền cho đội ngũ của mình?

Sau khi trả lời câu hỏi tại sao một cách rõ ràng và tường mình, hãy theo 5 bước sau đây để bắt đầu giao việc và phân quyền nhiều hơn.

Bước 1: Hãy bắt đầu bằng mindset, đó là tôi không thể làm tất cả mọi thứ.

Bước 2: Dừng những việc không thật sự cần thiết. Sử dụng skills/fun matrix để phân loại. Sẽ có rất nhiều điều mà anh chị có thể giao việc được.

Bước 3: Tìm người phù hợp cho những dự định giao việc của anh chị. Hãy trả lời nghiêm túc 3 câu hỏi sau đây để biết họ có phù hợp hay không?

  • .Họ có đủ kỹ năng cần thiết không?
  • Tính cách của họ có phù hợp với công việc không?
  • Họ có ưa thích công việc này không?

Bước 4: Hãy bắt đầu giao việc. Hãy nhớ những điều sau đây:

  • Cần làm rõ kết quả anh chị muốn làm được là gì?
  • Lúc nào anh chị muốn hoàn thành?
  • Đề nghị họ lặp lại yêu cầu.
  • Đưa vào lịch làm việc của anh chị khung thời gian theo dõi.
  • Cuối cùng là đưa vào một hệ thống để theo dõi.

Bước 5: Hãy bắt đầu tài liệu hóa tất cả mọi thứ mà anh chị đang làm.